top of page

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ 

สินค้าที่มีการันตี 14 - 60 วัน

สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ภายใน 14 - 60 วัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินค้าแต่ละประเภท ตามที่ประกาศในเว็บไซต์ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย

การขอคืนเงินสำหรับสินค้าทั่วไป

เนื่องจากสินค้าของเราเป็น Digital Product เราเปิดข้อมูลทั้งหมดให้เข้าถึงได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่สมัครเรียน เพราะฉะนั้น เมื่อกดเข้าร่วมเรียนแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อสงวนสิทธิและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีมูลค่าสูงให้เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนเท่านั้น

 

คอร์ส Boss Diva 

มีการันตี สามารถขอคืนเงินได้ 100% ภายใน 12 เดือน หากทำตามทุกอย่างที่สอนแล้วไม่ได้ผล การทำตามทุกอย่างในที่นี้ หมายถึง การทำการบ้านส่งครบทุกชิ้นงาน และ ปรับปรุงแก้ไขการบ้านตามที่ผู้สอนได้แนะนำภายในระยะเวลาที่เรียน ในกรณีของการขอคืนเงิน ให้ผู้เรียนแสดงหลักฐานของการส่งการบ้าน การนำไปปรับใช้จริงตามเนื้อหาบทเรียนของคอร์ส Boss Diva และ ตัวเลขแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน  


การผ่อนชำระ

การผ่อนชำระจะเป็นการผ่อนชำระโดยตรงกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ในกรณีที่ติดปัญหา สามารถติดต่อที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้โดยตรง 

การมัดจำ

การมัดจำเพื่อ Lock ราคาพิเศษ​ สามารถทำได้ในบางกรณี โดยที่ผู้มัดจำ ตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ไม่เกินวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น กรณีที่เลยกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ใน Promotion และค่ามัดจำ ไม่สามารถที่จะขอคืนได้

bottom of page