top of page

Meet The Team

IMG_9888.JPG

Tina Taylor

CEO

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

266699.jpg

Tip Panthong

Head of Financial Department

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

S__12165395.jpg

Kwan Chukwan

Head of Marketing

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

02.jpg

Aon Pimpakan

Art Director

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Untitled-1.jpg

Frank Pakim

Social Media Manager

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

20200912184155_IMG_3534 copy.jpg

Johm Thitiwat

Graphic design

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Untitled-1 copy22.jpg

Yhaya Kwansirin​

Sales specialist

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Untitled-1 copy.jpg

Ohao Thanyalak

Sales specialist

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

S__12165395.jpg

Kwan Chukwan

Head of Marketing

ปัจจุบันอายุ 26 ปี ค่ะ เรียนจบด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ปัจจุบันทำงานในวงการ
Digital Marketing มาประมาณ 2 ปีค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะไม่ตรงตามสายที่เรียนมา
แต่ถือว่าโชคดีมากที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้ค่ะ มันสามารถต่อยอดอะไรต่างๆ ในชีวิตได้หลายอย่างมาก
เราสามารถนำความรู้ด้านนี้ที่เรามีไปสร้างอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 ให้เราได้ จนได้มาสมัครงานที่ช่อง Tina
Taylor บวกกับทำงานประจำไปด้วย ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อตามให้ทันโลกออนไลน์ ทำมาจนถึงได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็น Head of Marketing
ถึงจะเหนื่อยแต่สนุกมากค่ะ กิจกรรมยามว่างจริงๆ เป็นคนชอบนอน ค่ะ
เพราะรู้สีกว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
แต่เมื่อโตขึ้นกิจกรรมยามว่างก็เปลี่ยนไปกลายเป็นชอบหาความรู้เพิ่มเติม ชอบทำงานหาเงิน และ
ให้รางวัลด้วยเองด้วยการไปเที่ยว ซื้อของที่อยากได้ กินของอร่อยๆ
จึงเป็นที่มาของเป้าหมายในชีวิตตอนนี้ค่ะว่า อยากมีอิสรภาพทางการเงิน เพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานประจำค่ะ
และได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่เราชอบ สนุก และมีความสุขค่ะ :)

266699.jpg

Tip Porntip

Head of Financial Department

จบการศึกษาโดยตรง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ทำงานประจำมา 18 ปี
และจุดเปลี่ยนเกิดจากความคิดที่ว่าอยากดูแลลูก เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก
และลูกก็ยังเล็ก มีความคิดว่าการได้ใกล้ชิดลูก และมีเวลาให้พวกเขาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ
อยากให้เขารู้สึกว่าแม่มีตัวตนสำหรับเขา ถ้าเขาโตขึ้น และเรามีเวลาให้เขา ให้ความรัก
ความอบอุ่นกับเขาเต็มที่ในยุคสมัยที่สังคมมันเปลี่ยนแปลง มันมีความน่ากลัวมากขึ้น
ถ้าเขาไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ และเราไม่ปูพื้นฐาน หรืออบรมสั่งสอนเขาตั้งแต่ที่เขายังเชื่อฟังเรา
มันอาจจะสายไป ถ้าเขาโตขึ้น จนได้รับโอกาสเข้ามาทำงานที่ช่อง Tina Taylor โดยการทำงาน
บริษัทต้องการดูผลงานที่ทำ โดยไม่สนใจว่าระหว่างวันคุณจะทำอะไร
แต่งานที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จ และไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท
ชอบไปเที่ยวทะเล และตอนนี้สิ่งที่กำลังสนใจ คือ การทำขนมไทย
เพราะเป็นคนชอบทานขนมไทย

02.jpg

Aon Pimpakan

Art Director

ชื่นชอบการดูหนัง การ์ตูน ซีรีย์ หลากหลายแนว
ชอบฟังรายการวิทยุระหว่างทำงาน และมีแพสชั่นกับเรื่องผีเป็นพิเศษ
ที่สำคัญก็ขี้เบื่อง่ายมาก

ตอนที่เรียนจบไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยว่าอยากจะทำงานอะไร
ก็เลยไปลองทำงานเป็นกราฟิกก่อน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราชอบจริงๆรึป่าว
งานนี้มันก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ก็รู้สึกเบื่อไปในตัวด้วยเหมือนกัน
เลยเปลี่ยนงานมาเป็น AE เพราะอยากลองทำอะไรใหม่ๆไปเลย ทำงาน AE
มันก็สนุกดีนะ แต่พอเป็น AE
แล้วไม่ได้จับงานออกแบบเลยก็รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไป
ทำให้ค้นพบตัวเองว่าชอบทำงานที่หลากหลายไปพร้อมๆกัน
ก็เลยออกมาทำงานฟรีแลนซ์กับเพื่อน
และตอนนี้สนุกกับการทำงานที่มีอะไรใหม่ๆมาให้ลองทำทุกวัน

Untitled-1.jpg

Frank Pakim 

Social Media Manager

เป็นคน จ.ประจวบฯ จบจากนิเทศ ภาพยนตร์ ศิลปากร ชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจและทำงาน

Untitled-1 copy.jpg

Ohao Thanyalak

Sales Specialist

เรียนจบดา้นการจัดการธุรกิจคะ่ จะเรียนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชีการเงนิ และHR
เบ้ืองตน้ คะ่ เลือกมาเรียนดา้นน้ีเพราะอยากมีความรู้ดา้นการทาํ ธุรกิจและสามารถนําใชใ้นการประกอบธุรกิจของตนเองได้
ในอนาคต ท่ีบา้นจะสอนเสมอวา่ ประสบการณ์และการพัฒนาตนเองอยา่ งไมส่ น้ิ สุด จะทาํ ให้เราเกง่ ข้ึน จึงเป็นเหตุผลให้
เลือกออกมาหางานทาํ และตาํ แหน่งแรกท่ีเป็นคือ ”แอดมิน” คะ่ แอดมินเป็นงานท่ีฝึกความอดทนและความรับผิดชอบไดด้ ี
มากๆคะ่ อีกทัง้ยังทาํ ให้เราไดพ้ ัฒนาตัวเองดา้นการส่อื สารเพ่ือการขาย การเจรจาและการใชท้ ักษะดึงดูดลูกคา้ให้มาซ้ือไดค้ ะ่
ขอบคุณพ่ีติน่าท่ีให้โอกาสไดม้ าทาํ งานในบริษัท ทุกคนทาํ งานไดเ้ป็น professional และยังทาํ ให้เรารู้สกึ อยากพัฒนา

ตนเองไปเร่ือยๆเลยคะ่ :)

Untitled-1 copy22.jpg

Yhaya Kwansirin​

Sales Specialist

ปัจจุบันอายุ 26 ปีเรียนจบด้านการจัดการบริหารธุรกิจ ปัจจุบันท างานในวงการเซลล์แอดมินมาประมาณ 2ปีค่ะ ได้
ใช้ความรู้หลายๆด้านมาปรับใช้กับงาน และมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มได้พัฒนาตัวเองอีกเรื่อยๆ จนได้มีโอกาสมาสมัคร
งานกับช่อง Tina Taylor ในต าแหน่ง Sale Specialist ได้ศึกษาอีกแง่มุมนึงของธุรกิจออนไลน์ ท าให้เราได้พัฒนา
ตัวเองขึ้นไปอีก เรียกว่าได้ฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นในอีกหลายๆด้านเลยค่ะ กิจกรรมยามว่างชอบหาของอร่อยทานเพื่อ
เป็นรางวัลส าหรับการท างาน ชอบฟังเพลง อ่านหนังสือ ฟังpodcast เพื่อเพิ่ม mindset ดีๆ ทัศนคติดีๆ อยู่เสมอ
เพราะสามารถส่งเสริมด้านการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่า :))) ในอนาคตเป้าหมายในชีวิตอยากมี passive
income และได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขค่า

20200912184155_IMG_3534 copy.jpg

Jhom Thitiwat

Graphic Design

ปัจจุบันอายุ 25  ปี เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชานิเทศศิลป์ Television and digital media  ปัจจุบันได้ร่วมงานที่ช่อง Tina Taylor เเละรับผิดชอบ ในตำเเหน่ง Graphic Design / ขอบเขตงาน ออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งภาพ เเละวิดีโอ / ขอขอบคุณ ครูติน่า ที่ให้โอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานเเละเพิ่มเติมประสบการณ์

bottom of page